Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ustanawia się na mocy art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344.).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą serwisu internetowego, stanowiącego platformę internetową umieszczoną pod adresem https://virtual-expo.pl/. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Wystawców i Uczestników.
 3. Usługa świadczona jest przez Społeczny Biznes.pl Spółka z o.o. non profit, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000772701, REGON 382625764, NIP 5562780164, dalej także: Organizator targów, Usługodawca).
 4. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Targi – oznacza Wirtualne Targi Branżowe  zamieszczone na platformie targowej (dalej także: ,,platformie”), polegające na wyświetleniu produktów i usług oferowanych przez Wystawców w formie elektronicznej prezentacji, zgodnie z formularzem zgłoszeniowym.
  2. Formularz zgłoszeniowy – formularz do wypełnienia którego zobowiązany jest każdy Wystawca biorący udział w Targach, dostępny na platformie w formie elektronicznej pod adresem https://virtual-expo.pl
  3. Wystawca albo Usługobiorca – przedsiębiorca (osoba fizyczna lub prawna), podmiot ekonomii społecznej, będący dostawcą produktów lub usług, zgodnych z tematyką Targów, który prezentuje i oferuje te produkty lub usługi na Targach oraz zaakceptował Regulamin i wykonał wszystkie warunki uczestnictwa w Targach.
  4. Usługa – usługa z zakresu organizacji Targów Wirtualnych.
  5. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy oraz na rzecz Uczestnika targów za pośrednictwem platformy.
  6. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Targów dostępny na platformie https://virtual-expo.pl/

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy odpłatnie usługę z zakresu organizacji Targów Wirtualnych, w postaci udostępnienia internetowej platformy do prezentacji produktów i usług Usługobiorcy, zgodnych z tematyką Targów, promocji marki i logotypu Usługobiorcy.
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Uczestników targów nieodpłatną usługę polegającą na umożliwieniu zapoznania się z ofertą targową Wystawców, listy Wystawców oraz wirtualnych stoisk prezentowaną w ramach wykonywanej usługi.

Warunki korzystania z czatu

 1. Czat jest jedną z dostępnych na portalu virtual-expo form komunikacji, mającą na celu umożliwienie wymiany informacji pomiędzy Wystawcami a Uczestnikami.
 2. Usługa Czat jest oferowana Wystawcom zainteresowanym komunikacją z Uczestnikami w czasie rzeczywistym. Dla Wystawców jest elementem oferty, dla Uczestników jest usługą bezpłatną.
 3. W celu skorzystania z usługi czatu Wystawca i Uczestnik muszą posiadać konto użytkownika na platformie Virtual-Expo oraz zaakceptować obowiązujący regulamin i politykę prywatności.
 4. W celu rozpoczęcia komunikacji z Wystawcą Uczestnik musi przejść do sceny wystawienniczej danego Wystawcy i kliknąć w przycisk „rozpocznij czat”. Po przyciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie na podstronę, na której należy wybrać odpowiednie pola aby skontaktować się z wybranym Wystawcą. Po przekazaniu wiadomości następuje proces wstępnej moderacji, który polega na zweryfikowaniu przez administratora strony treści niepożądanych. Po akceptacji procesu wiadomość zostaje przekierowana do odpowiedniego Wystawcy. W celu korzystania z usługi czatu po zalogowaniu należy przejść do zakładki „moje czaty”.
 5. Na czacie zabronione są treści: polityczne, religijne, homofobiczne, pornograficzne, obraźliwe, wulgarne, propagujące przemoc lub niezgodne z obowiązującym prawem.
 6. Wypowiedzi zamieszczone na czacie wyrażają poglądy Wystawców i Uczestników, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za ich treść.
 7. Zabronione jest publikowanie na czacie treści lub wykonywanie jakichkolwiek czynności, które naruszają lub łamią prawa innej osoby albo są w inny sposób sprzeczne z prawem. Dotyczy to również praw autorskich oraz własności intelektualnej.
 8. Usługa jest świadczona przez Usługodawcę od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy.
 9. Dostęp do Czat może być ograniczony lub wyłączony na skutek decyzji Usługodawcy o zaprzestaniu lub czasowym ograniczeniu świadczenia Usług, awarii technicznej Strony internetowej lub udostępnionego na niej narzędzia, za pomocą którego Usługa jest realizowana, zaprzestania lub czasowego wstrzymania działania Strony internetowej lub tego narzędzia z przyczyn innych niż awaria, przerwy w dostawie Internetu.
 10. W celu korzystania przez Wystawców i Uczestników z czatu, niezbędne jest spełnianie następujących wymogów technicznych: dostęp do Internetu, posiadanie urządzeń komputerowych lub smartfonów z dostępem do sieci internetowej, korzystanie z najbardziej aktualnych wersji przeglądarek internetowych oraz aktualnych wersji oprogramowania systemu oraz najważniejszych sterowników podzespołów.
 11. Użytkownik może złożyć reklamację w związku z Usługą Czat na zasadach określonych w rozdziale REKLAMCJE.
 12. W razie jakichkolwiek problemów czy pytań dotyczących działania czatu istnieje możliwość kontaktu z Organizatorem – formy kontaktu zgodnie z Regulaminem.

Warunki korzystania z platformy przez Wystawcę oraz przez Uczestnika targów

 1. Organizator świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców oraz podmiotów ekonomii społecznej na warunkach i w zakresie określonych w Regulaminie oraz formularzu zgłoszeniowym.
 2. Organizator informuje o przyjęciu oferty uczestnictwa w Targach i zawarciu umowy uczestnictwa w Tragach, przesyłając z adresu info@virtual-expo.pl w formie elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa lub z pochodnych adresów pocztowych odpowiednich dla domeny *@virtual-expo.pl.
 3. Wystawca i Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z platformy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 4. Dostęp dla Uczestnika do wybranych modułów platformy, wymaga zarejestrowania się Uczestnika na platformie za pośrednictwem właściwego formularza rejestracyjnego.
 5. Wystawca oświadcza, że wszelkie treści dostarczone i zamieszczone przez niego bezpośrednio jak i w jego imieniu i na jego rzecz przez osoby trzecie na platformie w ramach wykupionego modułu (m.in. logotypy, fotografie, filmy, grafiki, teksty, linki do filmów prezentowanych na zewnętrznych platformach) stanowią własność Wystawcy, w tym przysługują mu majątkowe prawa autorskie, prawa ochronne na znaki towarowe.
 6. Wystawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za wszelkie treści zamieszczone na platformie, a także ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzech. Powyższe dotyczy przypadków gdy platforma zawiera odesłania do treści zamieszczanych na innych stronach internetowych, a także przypadków wprowadzenia w błąd Uczestnika targów przez Wystawcę z jakiejkolwiek innej przyczyny.
 7. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw zawartych w punkcie 5 i 6 Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność a Organizator ma obowiązek poinformować odpowiednie instytucje o zaistniałych naruszeniach na mocy praw obowiązujących. Odpowiedzialnością Wystawcy jest znajomość praw oraz Wystawca oświadcza jednocześnie, że przesłane przez niego dane są prawdziwe i posiada do nich pełnie praw.
 8. Wystawca zobowiązuje się do prezentowania na platformie wyłącznie treści, które nie mają charakteru bezprawnego, nie naruszających norm etycznych powszechnie obowiązujących.
 9. Wystawca i Uczestnik przyjmują do wiadomości, i akceptują, że platforma nie jest narzędziem umożliwiającym zakup, sklepem internetowym, a stanowi internetową platformę do prezentacji oferty targowej produktów i usług Wystawcy.
 10. Organizator odpowiada wyłącznie za szkodę wyrządzoną umyślnie. Odpowiedzialność Usługodawcy zostaje ograniczona do normalnych następstw działania lub zaniechania dających się przewidzieć w chwili zrealizowania usługi.
 11. Odpowiedzialność Organizatora zostaje ograniczona do wysokości kwoty uiszczonej przez Wystawcę z tytułu udziału w targach.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności platformy z uwagi na: konserwację, przeglądy techniczne, modyfikację lub rozbudowę.
 13. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Organizatora
  1. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  2. przeglądarka internetowa z zainstalowanymi bieżącymi aktualizacjami,
  3. skrzynka poczty elektronicznej
 14. Wystawca i Uczestnik targów ponosi koszty związane z dostępem do sieci internetowej i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego operatora.

Zasady i terminy płatności za uczestnictwo w targach wirtualnych

 1. Po wysłaniu przez Wystawcę zgłoszenia uczestnictwa i jego akceptacji przez Organizatora, Wystawca otrzymuje fakturę VAT (drogą elektroniczną).
 2. Wpłata kwoty winna nastąpić w terminie wynikającym z faktury VAT wystawionej przez Organizatora.
 3. Udostępnienie na platformie wirtualnego stoiska Wystawcy nastąpi pod warunkiem uregulowania wymagalnej kwoty wynikającej z zawartej umowy uczestnictwa w Targach. W przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury Organizator zastrzega sobie prawo do powstrzymania się ze świadczeniem usług, w tym do nieudostępnienia wirtualnego stoiska oraz nie umieszczania nazwy Wystawcy w katalogu do czasu zapłaty. W takim przypadku Wystawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Organizatora z tego tytułu.
 4. Wpłat należy dokonywać przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy : 18 1140 2004 0000 3102 7863 8310 mBank S.A. oraz przesłać potwierdzenie przelewu na adres info@virtual-expo.pl. Wpłaty można dokonać również poprzez system płatności podpięty na stronie.
 5. Wpłat można dokonywać za pośrednictwem bramek płatności elektronicznych, które na chwilę zakupu usługi są dostępne na platformie. Operator bramki płatności wymaga zaakceptowania własnego regulaminu.
 6. Wszelkie kwoty związane z udziałem w Targach winny być uiszczane w PLN, niezależnie od tego czy siedziba Wystawcy mieści się na terenie Polski czy poza nim.
 7. Wystawca ponosi wszelkie koszty związane z prowizjami i opłatami bankowymi.

Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Odwołanie uczestnictwa w Targach może nastąpić jedynie w formie elektronicznej. Odwołanie należy przesłać na adres e-mail Organizatora support@virtual-expo.pl. Za datę odwołania uczestnictwa przyjmuje się datę otrzymania wiadomości przez Organizatora jednak nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem targów.
 2. W przypadku złożenia prawidłowej rezygnacji z udziału w targach Wystawcy i potwierdzeniu jej przyjęcia przez Organizatora, Wystawcy przysługuje zwrot całościowy, jeżeli nie została wykonana usługa w postaci stanowiska wystawienniczego.
 3. W przypadku złożenia prawidłowej rezygnacji z udziału w targach Wystawcy i potwierdzeniu jej przyjęcia przez Organizatora, jeżeli została wykonana częściowo usługa w postaci stanowiska wystawienniczego, Wystawcy przysługuje zwrot częściowy lub voucher na podstawie wykonanych materiałów. Rozumie się przez to wykonanie części technicznych, projektowych i innych związanych z organizacją targów.
 4. W przypadku złożenia prawidłowej rezygnacji z udziału w targach Wystawcy i potwierdzeniu jej przyjęcia przez Organizatora, jeżeli została wykonana częściowo usługa w postaci stanowiska wystawienniczego, Wystawcy nie przysługuje zwrot kosztów lub voucher na podstawie wykonanych materiałów. Rozumie się przez to wykonanie całości prac technicznych, projektowych i innych związanych z organizacją targów a samo wykonanie tych prac umożliwia opublikowanie projektu na organizowanych targach.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje skierowane do Organizatora powinny być zgłaszane w formie elektronicznej na adres: support@virtual-expo.pl
 2. Reklamacja powinna być zgłoszona w sposób umożliwiający jej weryfikację.
 3. Organizator rozpatruje reklamację dokonując oceny faktów podanych przez Wystawcę wg. własnej oceny z uwzględnieniem zasad doświadczenia życiowego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w ww. terminie, Organizator powiadomi w tym terminie reklamującego o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację oraz informacja, o której mowa w pkt. powyżej wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez zgłaszającego reklamację.
 5. W przypadku gdy realizowany projekt został zaakceptowany, Wystawcy nie przysługuje prawo do reklamacji.
 6. W przypadku gdy Wystawca nie zaakceptuje końcowego produktu przed datą organizowanych targów Organizator ma prawo nie opublikować jego treści na stronie. W związku z brakiem akceptacji na czas Wystawca zrzeka się możliwości reklamacji oraz zwrotów kosztów.
 7. Decyzja Organizatora w zakresie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

Formy kontaktu z Usługodawcą

 1. Nieodpłatnie za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie.
 2. Adres pocztowy: ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław.
 3. Adres e-mail : info@virtual-expo.pl.

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkich Uczestników Wystawców  obowiązują przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej oraz przepisy wewnętrznego prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wystawcy i Uczestnicy nie przestrzegający postanowień niniejszego Regulaminu ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszystkie szkody i straty, w tym za wszystkie szkody i straty, osób trzecich.
 3. Dane będą wykorzystywane przez Społeczny Biznes.pl Spółka z o.o. non profit wyłącznie dla celów marketingowych i statystycznych oraz przy organizacji usług na platformie. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, zawarte zostały w Polityce Prywatności.
 4. Wszelkie Informacje zamieszczone na platformie w tym struktura platformy i strony internetowej są chronione prawami autorskim i pokrewnymi. Korzystanie z treści i informacji, również we fragmentach, wymaga zgody Organizatora (powyższe uregulowanie nie dotyczy korzystania w ramach dozwolonego użytku).
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu udziału usług zleconych Organizatorowi przez Wystawców poddaje się orzecznictwu właściwych sądów powszechnych w Bydgoszczy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia w każdym czasie zmiany w treści niniejszego Regulaminu ze względu na wymagane przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub zmiany dokonywane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. O zmianach treści Regulaminu Organizator powiadamia poprzez jej zamieszczenie na stronie https://virtual-expo.pl/.

Obecna wersja regulaminu obowiązuje od dnia 07.02.2022 roku.