Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony https://virtual-expo.pl/ jest Społeczny Biznes.pl Sp. z o.o. non profit, ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław zwana dalej „Społeczny Biznes.pl” lub „Administratorem”. Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w sposób określony w niniejszej Polityce. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem email: rodo@virtual-expo.pl.

 

Postanowienia ogólne

Społecznybiznes.pl jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO,  czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Państwa danych osobowych zebranych w związku z odwiedzaniem strony https://virtual-expo.pl/ i korzystaniem z usług, które oferuje. W przetwarzaniu danych osobowych użytkowników naszej strony korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO, między innymi świadczących dla Administratora usługi hostingu.

Dbamy o to, by przetwarzanie Państwa danych odbywało się zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE  (zwanego dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną czy Ustawie prawo telekomunikacyjne).

 

Do czego wykorzystujemy dane osobowe

Dbając o ochronę Państwa danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Waszych interesów oraz praw i wolności, w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

  • Zbierane dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • Przetwarzane zgodnie z prawem.

 

 Cel i zakres zbieranych danych osobowych

Państwa dane osobowe są zbierane w następujących celach:

  • W celu świadczenia na platformie usług polegających na organizacji wirtualnych targów branżowych,
  • W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na świadczeniu usług informacyjnych na stronie https://virtual-expo.pl/,
  • W celu prowadzenia działań związanych z zarządzaniem prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności do celów obrachunkowych, podatkowych, realizacji uprawnień konsumenckich kontrahentów Administratora, w tym prawa do reklamacji,
  • W celu należnościami i roszczeniami przysługującymi Administratorowi i obroną przed potencjalnymi sporami prawnymi dotyczącymi korzystania z naszych usług.

 

Odnośniki do innych stron www

Strona https://virtual-expo.pl/ zawiera odnośniki do stron www naszych klientów, uczestniczących w poszczególnych wirtualnych targach branżowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania poufności i prywatności na stronach, na które następuje przekierowanie.

 

Kto może być odbiorcą Państwa danych

Społeczny Biznes.pl może przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne do świadczenia przez nią usług i zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Administrator może udostępniać dane osobowe swoim pracownikom, a także innym osobom działającym w ramach jej struktury organizacyjnej, pod warunkiem, że osoby te przeszły odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i przestrzegają zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe

Maksymalnie ograniczamy okres przechowywania Państwa danych osobowych, które nie są już wykorzystywane, czyli przetwarzamy je tylko przez czas niezbędny do podjęcia decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również na czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.

Dane zarejestrowanych użytkowników portalu virtual-expo.pl przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.

 

Prawa osób, których dane dotyczą:

  • Wycofania udzielonej zgody w każdym momencie,
  • Żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych w związku z odwiedzinami na stronie https://virtual-expo.pl/, zakładaniem konta i zadawaniem pytań za pomocą formularzy kontaktowych jest dobrowolne lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług strony. 

 

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie są profilowanie i nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora.

 

Ciasteczka

Nasza strona korzysta z plików cookie, czyli ciasteczek w sposób uregulowany odrębnym dokumentem – Polityka plików cookie.

 

Obowiązywanie Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia w każdym czasie zmiany w treści niniejszej Polityki prywatności ze względu na wymagane przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub zmiany dokonywane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. O zmianach treści Polityki prywatności Administrator powiadamia poprzez jej zamieszczenie na stronie https://virtual-expo.pl/.

 

Polityka prywatności obowiązuje od dnia 8.11.2021 roku.